Att driva projekt kan vara roligt, utvecklande och spännande, men också frustrerande. Många delar ska samverka för att projektet ska gå i mål på rätt tid och med rätt resultat. De här fem tipsen är en bra grund för att kunna driva lyckade projekt.

Att ha en bra plan som alla som arbetar med projektet kan följa är a och o för ett lyckat projekt. Planen bör innehålla alla aktiviteter i projektet från start till mål. Var noga med att göra alla steg i projektet så tydliga att alla involverade enkelt förstår vad som ska göras. Tidssätt de olika delarna, och se till att ni har avstämningspunkter (milstolpar) med jämna mellanrum i projektet, så att ni kan stanna upp och fatta beslut om något speciellt måste göras eller ändras för att föra projektet i mål.

Beroende på projektets storlek behövs olika storlekar på projektgruppen. Men oavsett storlek är det viktigt att se till att personernas kompetens och personlighet matchar det som ska utföras i projektet. Fördela uppgifterna så att alla har full koll på vad de ska göra, och se till att förankra projektets mål och syfte noga hos projektmedlemmarna.

Det är väldigt sällan ett projekt löper på helt enligt plan. Det är också lätt att missförstå varandra, eller ha olika bilder av vad som ska åstadkommas. Nyckeln är en tät kommunikation med alla medlemmar av projektteamet och med viktiga intressenter. Gör löpande avstämningar, se till att alla är med på banan och uppdatera projektplanen om det behövs.

Omvärlden förändras ständigt, och det är viktigt att löpande fundera på vad som kan hota projektets möjlighet att genomföras enligt plan. Det kan handla om allt ifrån omvärldsfaktorer som konjunkturer, pandemier eller oroligheter i andra länder, till personalomsättning, sjukdomar eller överbelastning i organisationen. Genom regelbundna riskanalyser kan ni i projektteamet förutse risker innan de uppstår, och skapa åtgärdsplaner för att hantera dem.

Utvärdering av projektet handlar om att lära sig vad som gick bra och vad som kan göras bättre till kommande projekt. Det är en viktig grund för att ständigt kunna förbättra sig. Men under projektets gång är det också viktigt att stämma av. Se till att lägga in regelbundna utvärderingar i projektplanen, där ni i teamet kan fundera på vad som eventuellt behöver förbättras till nästa fas i projektet.

Tips