En förstudie är en inledande undersökning som hjälper beställaren att bestämma om projektet ska startas eller inte, och som ger fördjupade kunskaper och insikter om till exempel kostnader, kundbehov eller teknik. Förstudiens syfte är att så långt som möjligt fastställa om projektet är genomförbart och har en möjlighet att nå sina mål. I det ingår också att förutse risker och vilka resurser som behövs för att genomföra projektet. 

Förstudien kan se helt olika ut beroende på vilket projekt det handlar om, men här är några exempel:

Med hjälp av en marknadsanalys kan man ta reda på mer om marknadens storlek, kundernas behov, vilka konkurrenter som finns och vilka trender som kan påverka projektet. Syftet är ofta att bedöma projektets kommersiella potential.

I en teknisk förstudie kan man till exempel bedöma teknikens tillgänglighet och lämplighet, tekniska utmaningar, och om nödvändig teknik kan utvecklas eller anskaffas för att möta projektets behov. En typ av teknisk förstudie kan vara att bygga en prototyp och testa den.

I en ekonomisk förstudie studerar man projektets ekonomiska aspekter, inklusive kostnadsuppskattningar, investeringsbehov, och finansiell avkastning för att bedöma den ekonomiska genomförbarheten.

I en juridisk förstudie granskar man lagar, regler och andra juridiska aspekter som kan påverka projektet, såsom upphovsrätt, kontrakt, och myndighetskrav.

Miljöförstudien utvärderar projektets miljöpåverkan, inklusive hållbarhetsaspekter och eventuella miljörisker eller -fördelar.

En förstudie kan vara enkel eller komplex. En enkel förstudie skulle till exempel kunna vara att testa en idé om en ny tjänst hos ett konsultföretag genom att intervjua tio nuvarande kunder och tio potentiella kunder om deras behov. I ett större projekt, som till exempel om man ska bygga en kommersiell fastighet, behöver man undersöka många saker innan byggstart, och då ingår alla typer som vi har räknat upp här i förstudien.

Projektplanering