En projektledare är en nyckelperson i projektet. Hen leder och koordinerar, och ansvarar för att säkerställa att projektet uppfyller sina mål inom angiven tid och budget. Denna roll innebär att hantera alla aspekter av projektet, från planering till genomförande och avslutning, och kräver en kombination av planerings, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter.

En av de primära uppgifterna för en projektledare är att leda arbetet med att planera och strukturera projektet. Detta inkluderar att tillsammans med teamet utveckla en detaljerad projektplan som definierar projektets omfattning, mål, tidsplan, resurser och budget. En effektiv projektplan är nödvändig för att vägleda projektteamet och säkerställa att alla strävar åt samma håll. 

Projektledaren är ansvarig för att leda och hantera projektteamet. Detta innebär att motivera och styra teammedlemmarna, hantera konflikter, och se till att teamet arbetar effektivt mot gemensamma mål. Projektledaren har också stor nytta av att kunna identifiera och utnyttja teammedlemmarnas styrkor för att maximera projektets framgång.

Effektiv kommunikation är avgörande för att projektet ska kunna drivas framåt på ett effektivt sätt. Projektledaren behöver kommunicera klart och koncist med alla intressenter, inklusive teammedlemmar, kunder, och överordnade. Det betyder bland annat att kunna förmedla projektets status till styrgrupp och beställare, att tydliggöra förändringar i planen, att se till att alla teammedlemmar vet vad som behöver göras och att lösa eventuella problem som uppstår.

En projektledare behöver också leda arbetet med att kontinuerligt identifiera och hantera risker som kan påverka projektet. Det inkluderar att övervaka projektets framsteg, utvärdera potentiella risker, och utveckla strategier för att minimera eller eliminera dessa risker.

Projektledaren ansvarar också för att säkerställa att projektet levererar resultat till rätt kvalitet och till rätt tid. Det kan till exempel innebära att löpande utvärdera projektets resultat, rapportera eventuella avvikelser och se till att kvaliteten på det som levereras stämmer överens med beställningen. Vid projektets avslut är det också projektledarens ansvar att säkerställa att dokumentationen är gjord enligt överenskommelse och att projektets resultat överlämnas till kunden eller den berörda organisationen.

Definitioner